Boka

Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter – information enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG)

Vi följer GDPR (General Data Protection Regulation). Skin Wellness of Sweden är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi erhåller i samband med tjänster eller som annars behandlas när tjänster förbereds eller administreras. Du är inte skyldig att lämna efterfrågade personuppgifter till oss men utan att det sker kan vi inte utföra arbete åt er då vi i förekommande fall inte kan säkerställa resultatet av en behandling.

Vi behandlar uppgifterna för att utföra och administrera tjänsten, för att tillvarata dina intressen samt i förekommande fall för redovisnings- och faktureringsändamål. Dessa uppgifter behandlas på grundval av att uppgifterna behövs för att kunna fullgöra våra skyldigheter enligt avtal samt i förekommande fall av att vi erhållit ett samtycke från er att behandla uppgifterna. Uppgifterna kan också användas för marknadskommunikation till våra aktiva kunder (kunder som bokat behandling senaste 12 månader i bokningssystemet).

Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då (I) det särskilt överenskommits mellan Skin Wellness of Sweden och dig, (II) då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter, (III) om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller (IV) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning. Personuppgifterna sparas under en tid som påkallas av ärendets natur.

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Skin Wellness of Sweden om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar. Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

Följ oss på social medier

Instagram

© 2019 Skin Wellness of Sweden